AcadŔmia Valenciana de la Llengua

Departament de Llenguatges i Sistemes InformÓtics

Descripciˇ de les anotacions de SAË


Les anotacions del nostre prototipus donen informaciˇ sobre la pronunciaciˇ recomanada de cadascuna de les grafies anotades. Per a interpretar-les caldrÓ nomÚs acostumar-se als sÝmbols usats.

╔s important recordar que l'anotador nomÚs funciona si les paraules estan incloses en el diccionari del sistema.

Hi ha dos tipus d'anotacions:

Amunt

Anotacions sobre vocals
Ortografia Anotaciˇ Explicaciˇ Exemple
e Ŕ Marca que la e Ús oberta ce(Ŕ)l, te(Ŕ)rra
o ˛ Marca que la o Ús oberta o(˛)r, dormito(˛)ri
o u Marca que la o es pronuncia u. ╔s el cas del pronom ho darrere de verbs acabats en vocal dˇna-ho(u)
o eu Marca que la o es pronuncia eu. ╔s el cas del pronom ho davant de verb quan estÓ precedit d'una vocal ja ho(eu) farÚ
a Ó S'accentua la a per a recordar que Ús la vocal t˛nica de la paraula a(Ó)cne
e Ú, Ŕ S'accentua la e per a recordar que Ús la vocal t˛nica de la paraula ibe(Ú)r
i Ý S'accentua la i per a recordar que Ús la vocal t˛nica de la paraula canvi(Ý)a, mi(Ý)ssil
o ˇ, ˛ S'accentua la o per a indicar que Ús la vocal t˛nica de la paraula ciclo(˛)p
u ˙ S'accentua la u per a recordar que Ús la vocal t˛nica de la paraula bu(˙)it, du(˙)ia, medu(˙)lĚla
Ŕ Ú Marca aquelles e que s'escriuen amb accent obert per˛ es pronuncien com una e tancada ValŔ(Ú)ncia
per˛ pÚro Indica la pronunciaciˇ valenciana del mot per˛ per˛(pÚro)
Amunt

Anotacions sobre consonants
Moltes consonants es pronuncien sonores quan es troben entre vocals, encara que es troben al final d'una paraula seguida d'altra que comence per vocal
Ortografia Anotaciˇ Explicaciˇ Exemple
s z Indica que la s Ús sonora cas(z)a, les(z) amigues
tz dz Indica que la pronunciaciˇ de -tz- Ús sonora dotz(dz)e
tj dj Indica que -tj- es pronuncia de manera sonora mitj(dj)a
tl dl Indica que -tl- es pronuncia de manera sonora atl(dl)eta
ig tj Indica que -ig final es pronuncia sonor quan va seguit de vocal vaig(tj) anant
ix j Indica que -ix final es pronuncia sonor quan va seguit de vocal mateix(j) amic
tz z La pronunciaciˇ del grup -tz- Ús com una s sonora organitz(z)aciˇ
Algunes grafies en casos puntuals no es pronuncien o es pronuncien de manera simplificada
r ě Indica que la r no es pronuncia diner(ě)s, pr(ě)endre
t ě Indica que la t dels grups nts, rts, lts, no es pronuncia molt(ě)s cant(ě)s
mpt nt Es simplifica el grup de consonants mpt compt(nt)ar
g ě La g no es pronuncia aug(ě)mentar
a ě Indica que -a final no es pronuncia per contacte amb la vocal de la paraula segŘent quina(ě) ho(˛)ra
e ě Indica que la e- inicial no es pronuncia per contacte amb la vocal anterior dˇna e(ě)ntrades
i ě Indica que la i en algunes formes verbals no es pronuncia crei(ě)em
h ě Marca que, en alguns mots d'origen anglÚs, la h no es pronuncia de manera aspirada h(ě)andbo(˛)l
ps s La p no es pronuncia ps(s)icologia
pn n La p no es pronuncia pn(n)eum˛nia
pt t La p no es pronuncia pt(t)erodÓctil
mn n La m no es pronuncia mn(n)emotŔcnic
gn n La g no es pronuncia gn(n)om
tll ll La t no es pronuncia rotll(ll)o
La t davant d'algunes consonants indica que aquesta consonant es duplica
tm mm La t indica que la m es pronuncia de manera doble setm(mm)ana
tn nn La t indica que la n es pronuncia de manera doble cotn(nn)a
tl l-l La t indica que la l es pronuncia de manera doble butl(l-l)a
eix ix Indica la pronunciaciˇ valenciana dels verbs incoatius pateix(ix)
ixe ixi Indica la pronunciaciˇ valenciana d'alguns mots que contenen el grup -eixe- coneixe(ixi)ment
La x Ús una grafia que representa sons diferents.
Quan no es marca indica que es pronuncia com en caixa, Xixona, xaloc
x tx Indica que la x es pronuncia com tx en cotxe, Ús a dir, com la ch castellana x(tx)iquets
x ks Indica que la x es pronuncia ks sex(ks)e
x gz Indica que la x es pronuncia gz ex(gz)amen
La pronunciaciˇ mÚs comuna de la w Ús aproximadament u, com en anglÚs. Es marca amb una v la pronunciaciˇ de w quan el mot procedeix de l'alemany
w v Indica que la pronuncia de la w Ús v w(v)agneriÓ
Anotacions que indiquen quina Ús la pronunciaciˇ valenciana d'alguns mots que poden escriure de maneres diferents: nÓixer / nÚixer, llanšar / llenšar, etc.
e a Indica que, de les dues formes, es prefereix la forma amb a ne(a)dar
a e Indica que, de les dues formes, es prefereix la forma amb e darrera(e)
v u Indica que, de les dues formes, es prefereix la forma amb u sev(u)es
v h Indica que, de les dues formes, es prefereix la forma amb h v(h)uitanta
Anotaciˇ de la pronunciaciˇ correcta d'algunes expressions numŔriques
0 zŔro Escriu el mot sencer per a recordar la sonoritat de la z inicial i l'obertura de la e 0(zŔro)
7 Ŕ Indica que es pronuncia amb e oberta: sŔt 7(Ŕ)
9 ˛ Indica que es pronuncia amb o oberta: n˛u 9(˛)
10 Ŕ Indica que es pronuncia amb e oberta: dŔu 10(Ŕ)
12 dz Indica que tz es pronuncia de manera sonora: dodze 12(dz)
13 dz Indica que tz es pronuncia de manera sonora: tredze 13(dz)
15 z Recorda que s'ha de pronunciar amb s sonora: quinze 15(z)
16 dz Indica que la grafia tz es pronuncia sonora: sedze 16(dz)
17 Ŕ Indica que es pronuncia amb e oberta: dŔsset 17(Ŕ)
19 Ŕ Indica que es pronuncia amb e oberta: dŔn˛u 19(Ŕ)
Anotacions per a recordar la pronunciaciˇ correcta d'algunes sigles
C se Recorda que la pronunciaciˇ de C Ús se PSC(se)
H hac Recorda que la pronunciaciˇ de H Ús hac PH(hac)N
X ics Recorda que la pronunciaciˇ de X Ús ics X(ics)ML
V ve Recorda que la pronunciaciˇ de V Ús ve TV(ve)E
Anotacions per a recordar la pronunciaciˇ correcta
v v Remarca la v per a recordar la pronunciaciˇ labiodental, diferent de b av
ll ll Remarca la ll per a recordar la pronuncia lateral palatal, diferent de la pronuncia ieista i llet
j j Recorda que en els grups ject i jecc la j ha de pronunciar-se com a j, no com una i injecciˇ
Ó Ó Recorda que la Ó Ús la vocal t˛nica de la paraula MarrÓqueix
Ŕ Ŕ Recorda que la Ŕ Ús la vocal t˛nica de la paraula Ŕczema
Ú Ú Recorda que la Ú Ús la vocal t˛nica de la paraula oboÚ
Ý Ý Recorda que la Ý Ús la vocal t˛nica de la paraula lÝgur
ˇ ˇ Recorda que la ˇ Ús la vocal t˛nica de la paraula tˇrcer
˛ ˛ Recorda que la ˛ Ús la vocal t˛nica de la paraula Cle˛patra
˙ ˙ Recorda que la ˙ Ús la vocal t˛nica de la paraula cautx˙
Altres casos
d t Recorda que la -d final es pronuncia com una -t sud(t)-americÓ
sc ss Recorda que el grup -sc- es pronuncia -ss- pisc(ss)ina
Amunt